1. Allmänt                                                                                                                           Move Träning & Hälsa bedriver en träningsanläggning (benämns TA) där dess medlemmar fritt får använda träningsutrustning i TA lokaler under TA bemannade öppettider. För obemannade öppettider finns separata regler där TA har krav på medlems träningserfarenhet för att få tillgång till de tiderna, särskild blankett fylls i för godkännande. Bestämmelser i nedan äger tillämpning på TA och medlems samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet.                                                                       2. Avtalstid                                                                                                                             Avtalet gäller för en period som överenskommit mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; löpande, 6, 12 alt 24 månader. Det finns för närvarande tre typer av avtal beroende på betalningsform. Kontantavtal, faktura och autogiroavtal, se vidare nedan. Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut, om inte förtida uppsägning enligt punkten 16 sker.               Autogiroavtal upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 16. Om autogiroavtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 16, fortsätter Avtalet att löpa månadsvis med samma villkor och prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för prisjusteringar enligt punkten 4.                                                                                                                                                                                            3. Priser och betalningar                                                                                                           Priser för aktivitetskort framgår av TA vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning för aktivitetskort kontant i förskott eller genom autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp i månadsvisa lika stora betalningar där avgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlem anvisat bankkonto, s.k. autogiro. Ett särskilt medgivande i banken krävs för detta.                                                                                       När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sed- vanlig kreditprövning.                                                                                                                                                           Om en medlem ensidigt avslutar överföring via autogiro, utan att i förväg meddela TA, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200kr. Om inte ny autogiro-överföring går att återupprätta faktureras medlem återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto.                                                               Priser för student                                                                                                                                              För att erhålla studentrabatt skall giltigt CSN/MECENAT kort visas vid medlemsinträde i TA. En månad efter varje termins start kontrolleras giltigheten på studentkortet. Om giltigheten upphört, uppgraderas medlemskapet till den vid aktuell tid gällande ordinarie medlemsavgifter.                                                                                      4. Prisjusteringar.                                            Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på TA hemsida minst 45 dagar före själva ikraftträdandet.         Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fasta valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som TA inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjning.                                                         5. Frysning                                                 Frysning av medlemskap innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen kan återupptas. Frysningens längd i tid bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Administrationsavgift om 100kr tas ut vid start för frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall göras skriftligt och skälet till frysningen ska anges. Frysning av medlemskap beviljas av följande skäl:   a) Vid längre tids sjukdom, minst en (1) månad och mot uppvisande av läkarintyg.b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre (3) månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två (2) månader. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.                                Frysning beviljas ej för- självpåkallat träningsuppehåll- semester- hög arbetsbelastning på arbetet eller av andra liknande skäl.                                                                   6. Minimiålder för medlemskap                                                                                     Från det året en person fyller 15 år* är det möjligt att teckna medlemskap. För medlem som ej fyllt 18 år krävs målsmans underskrift vid tecknande av avtal med autogiroanslutning.* Ett speciellt medlemskap kallat ”Tillsammans” tillåter person yngre än 15år bli medlem: Förut-sättningen är att träningen bedrivs tillsammans med vuxen person som tar ansvar och kontroll.      7. Medlemsbricka(Taggen)                                                            Medlemsbrickan är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker TA lokaler skall alltid dra sitt medlemsbricka genom den kortläsare som finns placerad vid utsida dörröppning eller visa brickan för personal som registrerar besöket. Förlorat, skadat kort skall anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 150                                                                                                                                                        8. Adressändringar                                                                                            Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för TA, såsom t ex ny bank och kontonummer, skall omgående anmälas till TA personal.                                                                                      9. Vistelse i lokalen                                                 Medlem och gäst har enbart rätt att vistas i TA lokaler under dess angivna öppettider. För de obemannade tiderna som erbjuds krävs att medlem har god träningserfarenhet som godkänts av personal samt ansöker om användande av de obemannade tiderna på särskild blankett.        10. Aktiviteter och utrustning                                                             TA tillhandahåller aktiviteter som meddelas via anslag i TA lokaler eller på dess hemsida. Nya aktiviteter meddelas minst sju dagar i förväg via anslag i TA lokaler eller på dess hemsida. TA förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för vissa mera kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer anlitas. TA företar förändringar och byter träningsutrustning när så erfordras för att upprätthålla god och säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig negativ betydelse för medlemmen har denne rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan        11. Ansvar för ägodelar och olycksfall mm.                                                  TA ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems egendom. Medlem ombeds använda låsbara skåp som finns i entrén. TA ansvarar för personskador som åsamkats medlem orsakade av vårdslöshet från TA sida. Har skadelidande själv uppsåtligen eller genom vårdslöshet medverkat till skadan t.ex. genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från TA respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt. Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst mm utgår inte under några omständigheter. TA rekommenderar medlem att teckna egen försäkring för sådana skadehändelser.                 12. Hälsotillstånd                                                   Medlem ansvarar för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i TA aktiviteter.                            13. Trivselregler och träningsföreskrifter                                                                 Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och föreskrifter vid användning av träningsutrustning mm, vilka meddelas muntligt av TA personal eller via anslag i TA lokaler. Medlem förutsätts att vid besök i TA lokaler uppvisa stor hänsyn och respekt mot övriga medlemmar, personal och gäster. Uppträdande i strid mot regler och föreskrifter kan leda till uteslutning från TA verksamhet enligt punkten 14. TA verkar för en dopningsfri träningsmiljö och tar under alla omständigheter avstånd från all typ av dopning. TA förbjuder villkorslöst användande och hantering av olagliga prestationshöjande preparat hos både medlemmar och personal, brott mot dessa föreskrifter innebär avtalsbrott och hanteras enligt punkten 14.                      14. Avtalsbrott och uteslutning                                                                                              Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger TA utesluta medlem omedelbart eller senast vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.                            15. Personuppgiftslagen (PUL)                                                                   När en person registrerar sig som medlem i TA ber TA denne om uppgifter om denne som TA sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av Avtalet samtycker medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till TA och delvis även publiceras på TA hemsida. Enligt PUL har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som TA sparar. TA behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Medlem medger att TA får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra TA åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlem om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Uppgifter om medlem kan komma att lämnas ut till samarbetspartners till TA för marknadsföringsåtgärder. Medlem har rätt att motsätta sig att dennes uppgifter används för sådana marknadsföringsända- mål. Anmälan om reklamspärr görs skriftligen till TA. Medlem äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i TA medlemsdatabas. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det TA att vidta rättelse.                                                             16. Uppsägning av avtal                                       Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut. Uppsägning av autogiroavtal med löpande avtalsperiod skall ske minst en månad före avtalstidens utgång. Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång. För uppsägning av autogiroavtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en månads uppsägningstid. Avtalet upphör alltid vid en hel kalender-månads utgång. Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkterna 4 och 10. För att undvika missförstånd och felaktig hantering skall alltid uppsägningen ske skriftligt.                         TA tillhandahåller särskild uppsägningsblankett i ett möte där medlemmen har möjlighet att ange orsaken till uppsägning. Detta uppskattas av TA som ett led i att utreda eventuella missförstånd, problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen.          17. Paus                                                                                  Under högst sex (6) månader per kalenderår kan en medlem som godkänts för detta alternativ mot en särskild avgift, f.n. 69 kr per månad, använda PAUS. Framställan om PAUS skall ske skriftligen och godkännas av TA. Detta uppskattas av TA som ett led i att utreda eventuella missförstånd, problem eller önskemål. Pausande månaderna läggs till den fasta avtalsperioden. Administrationsavgift om 100kr kan tas ut vid start för paus.        19. Tvist                                                                                 Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser, skall parterna i första försöka lösa genom överenskommelse.Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.                Copyrights Move Träning & Hälsa i Träslövsläge AB
JAG ACCEPTERAR AVTALET